Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък
ул. “Комсомолска”№ 2; тел.: 0878799272; 0877152752; Е-mail oushipka@abv.bg

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Приема се на основание чл. 263 ал.1 т.1 от ЗПУО   с Решение на Педагогическия съвет   от 08. 10. 2020 год., Протокол № 1
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Въведение
2.Анализ на състоянието на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и външната среда
3.SWOT АНАЛИЗ
4.Визия
5. Мисия
6. Целеполагане
7.Водещи принципи
8.Приоритетни направления и дейности
9. Финансово осигуряване
 Въведение
          Един от отличителните белези на времето, в което живеем, е бързото развитие на информационното общество на базата на повсеместното навлизане на информационно-комуникативните технологии във всички сфери на икономиката, бита и обществения живот. Революцията в информационните технологии разкрива неподозирани възможности за извличане на информация и знания, преобразява представите ни за комуникиране във времето и пространството. Не случайно днешната епоха се определя като епоха на знанието. Този факт е и първопричина да се твърди, че е настъпил моментът да бъдат взети мерки по отношение на необходимостта от нови умения чрез промени в системата за образование и обучение, които да гарантират високо  ниво  на  знания,  възможност  за  иновации,  адаптивност  спрямо  промените  в  естеството  на  работата и пълно социално включване. 
          През октомври 2015 г. бе приет нов Закон за предучилищното и училищно образование. Най-голямото негово достойнство е идеята да се възстановят и хармонизират отношенията на училището с постоянно изменящата се външна среда. На тази база са изведени основните принципи и цели на българското образование:
 • Равен достъп до образование 
 • качествено образование
 • Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход, в съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Качественото образование се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра социална реализация.
 • Новата мисия на училището можем да открием и в емблематичния доклад на ЕК по образование, в който са изведени следните четири приоритетни стълба:
 • Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим“/;
 • Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения / „да се учим да правим“/;
 • Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели / „учене за да живеем в разбирателство с другите“/;
 • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи / „да се учим да бъдем“/.2
След анализ за въздействието на резултатите от изпълнението на училищната стратегия за предходните четири години и отчитайки въздействието на новите реалности върху мисията и целите на училището в условията на „общество на знания“ и нова нормативна уредба, педагогическия колектив на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Шипка разработи стратегията за развитие на училището за следващия 4-годишен период (2020 – 2024 г.). Главната цел на екипа бе, на базата на анализа да се разработи иновационен продукт, който да бъде идентифициран като „нашата стратегия“, очертаваща главните насоки и приоритети за развитие на училището. Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване на новата мисия на училището: качествено образование, основано на личностния подход. Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието в ОУ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Шипка , на базата на непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на колегията, да се създаде атмосфера за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика.
 І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Настоящата стратегия е разработена на база очертаващата се тенденция за намаляване броя на децата в училищна възраст поради снижената в национален мащаб раждаемост, липса на мотивация за посещаване на учебни занятия и за учене, социалните фактори и нуждата от развитие на учебно – възпитателния процес във вярната посока. Тя отчита и факта, че училището е сензор и на социалната  промяна, на тенденциите не само в образователната система, но и в обществото. Затова при реализирането на стратегията ще се работи не само за обучението и възпитанието на учениците, за правилния подбор на кадри и професионалната им квалификация, но и за двустранна комуникация вътре в организацията, за връзки с обществеността.
Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чувствителен проблем на днешното време.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е средищно училище.. За пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт. Въведена е целодневна организация на учебния процес. За заниманията по интереси е осигурен специален кабинет.
Обучават се ученици от различни етнически групи (роми, каракачани и турци), като най-висок е процентът на ромските деца. Важна задача за работещите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е изграждането на междуличностни отношения, основани на принципите за толерантност, взаимопомощ, уважение, грижа за по – слабите. Стремежът на учителския колектив е да помогне на ромските деца да припознаят училището като свое, по – лесно  да се адаптират към изискванията на училищния живот  и да преодолеят своите затруднения.
Грижата за живота и здравето на учениците е първостепенна задача за всички. Осигурен е пропусквателен режим и видеонаблюдение. Подобряването на реда и дисциплината, безопасността на учениците и на общия психоклимат в училище са изключително важни задачи за педагогическия колектив. Сградата на училището се намира в полите на Стара планина и това допълнително допринася за добрите условия на една здравословна жизнена среда.
Учениците спортуват активно във физкултурния салон и  на спортната площадка. Добрите условия за спорт в училището спомагат за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ педагозите, съместно с ресурсен учител работят активно с ученици със СОП.  Част от децата се намират в ДЦ за деца с увреждания град Казанлък Родителите им избраха да ги запишат в нашето училище, тъй като са уверени в професионализма и отговорността на преподавателите.
Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление.Ученическият парламент развива активна дейност , сплотява учениците и подпомага цялостния учебен процес.
Поддържането на високо качество и ефективност на образователния  процес се реализира  с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и компетентности в съответствие с интересите на учениците.
Педагогоческата колегия работи активно за  превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България ще преследва целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо и социално развитие на останалите страни членки. При тази неопределеност е трудно да се предвиди тенденцията в развитието на тези два фактора. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие върху образователната система.
                       
SWOT АНАЛИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
                        СИЛНИ СТРАНИ
                            ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Осигуряване на свободен, неограничен и
 • равен достъп до образование.
 • Високи стандарти на предлаганото образование.
 • Целодневно обучение 1- 7 клас.
 •  Успешна работа с учениците със СОП.
 •  Действащ училищен механизъм срещу агресията.
 • Дългогодишни традиции и резултати в
 • Образователно-възпитателната  дейност, съобразена със социално-икономическото развитие на региона.
 • Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.
 • Средище за съхраняване на българската идентичност и активен проводник на историята и културата.
 • Екипност в работата на ръководството и учителите.
 • Допълнителна работа с ученици с намалена успеваемост чрез индивидуални консултации и работа по проект.
 • Активизиране публичните изяви на учениците.
 • Символи, ритуали и празници, създаващи собствена атмосфера и дух, превръщащи се в традиция.
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е средищно училище.
 • Максимално обхващане на всички ученици в целодневна организация на учебния процес.
СЛАБИ СТРАНИ
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
 • Намаляващия брой на учениците.
 • Слабата пълняемост на паралелките.
 • Сливане на класове.
 • Увеличаване броя на застрашените от отпадане ученици от социално-слаби семейства поради отсъствия по неуважителни причини.
 • Опасност за преместване на ученици в училища в гр. Казанлък.
 • Нарастване на социалните различия между учениците.
 • Увеличаване броя на отсъствията по неуважителни причини в резултат на недостатъчно отговорно поведение на родителите към образованието и възпитанието на децата им.
 КАДРОВИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Формирано и работещо методическо обединение,
 •  добра професионална подготовка,
 • добра екипна работа и
 • стремеж към създаване на позитивен психоклимат в училище.
 • Натрупан опит и чувство за отговорност на педагозите.
 • Квалифициран учителски състав.
 •  Въвеждане на система за кариерно развитие на учители
 • Извеждане и обмен на успешни
 • педагогически практики.
 • Добро институционално взаимодействие.
 • Квалификация на учителите за:
 • Работа със ученици със СОП
СЛАБИ СТРАНИ
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
 • Не по всички предмети са осигурени специалисти.
 • Все още неувереност в умения за работа в облачни технологии.
 • Липса на специалисти за работа с ученици със СОП.
 • Изоставане от съвременните тенденции в образователната система при използването на ИКТ.
УЧЕБНО – ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Ремонтирана, функционална и красива училищна сграда.
 • Светли, слънчеви и просторни класни стаи.
 • Голям физкултурен салон. Спортна площадка за игра и отдих с многофункционално игрище.
 • Приоритетно закупуване на необходимите учебно-технически средства.
СЛАБИ СТРАНИ
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
 • Липса на обзаведен кабинет за ресурсно подпомагане на ученици със СОП.
 • Липса на актова зала.
 • Сериозна необходимост от модернизация на компютърния кабинет.
 • Морално и физически остарели учебно- технически средства.
ФИНАНСИРАНЕ
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
 • ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е общинско училище
 • С права на второстепен разпоредител разпоредител с бюджетни средства.
 • Определен стандарт за едногодишна издръжка на ученик.
 • Редовно финансиране. Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета.
 • Гъвкави управленски решения, съобразени с паричния поток.
 • Допълнително финансиране чрез средства от реализирани проекти и национални програми.
 • Разработване и управление на проекти.
СЛАБИ СТРАНИ
ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
 • В усковията на икономическа криза училището е принудено да предприема драстични мерки за реализиране на икономии, което възпрепятства осъществаването на планирани дейности.
 • Формиране на училищния бюджет на база брой ученици.
 • Необезпеченост с електронни продукти и технически средства за модернизиране на обучението.
 • Липса на добри условия за извънкласни дейности.
 ВЪНШНИ ФАКТОРИ
 
Училището е мястото, където най-пълноценно се осъществява връзката  със семейството и обществената среда.
Много добро и ефективно взаимодействие се осъществява с инспекторите от ДПС и отдел „Закрила на детето“.
Въвеждането на нови технологии в работата на преподавателите,  управлението на училището и работата по проекти са положителен елемент от дейността на училището, но това не противодейства на демографските фактори и децата в училище продължават да намаляват.
Необходимо е да се работи в посока по-голяма популяризация на дейността на училището и постиженията на учениците му.
 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната училищна дейност
3.Установяване на по – тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училището
ИЗВОДИ:
 
 • Педагогическата колегия в училището отговорно отстоява професионалните си ангажименти.
 • За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици.
 • В училището се обучават и деца от различни етноси, по-голяма част са пътуващи от селата, с някои от тях се работи трудно, поради не добро владеене на български език.
 • Липсва заинтересованост и контрол от страна на родителите.
 • Необходимост от връзка със Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението и социалното общуване.
ВИЗИЯ
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Шипка  да се утвърди като модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище, в което всеки ученик има равен достъп до качествено образование, съответсващо на неговите потребности, потенциал и цели, осигуряващо подкрепяща среда като предпоставка за пълноценна личностна изява.
МИСИЯ
Цялостната дейност на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Шипка  има за цел осъществяване на качествен образователен процес, чрез развиване на индивидуалността на всеки ученик  и уважение към  неговите потребностите и интереси. Стремежът на педагогическият екип е да даде трайни и полезни знания, да изгради свободни и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание.
 
ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
1.Равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
2.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 1. Съхраняване на етнокултурното многообразие;
4.Иновативност в педагогическите практики;
5.Качество на образованието;
 1. Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимоот управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели
 2. Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със ЗПУО и ДОС.
8.Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати.
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Пълноценното реализиране на мисията на училището е възможно само в условията на устойчиво и възходящо развитие,обучение на високо ниво с използване на иновативни технологии и висококвалифицирани и мотивирани преподаватели.
Приоритетно направление I
Ефективност на учебния процес и гарантиране на качествено образование чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с цел максимално развитие потенциала на всеки ученик – инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите;
ЦЕЛИ:
1.Формиране на умения да се учи конструктивно:
 • да се учи активно;
 • да се решават проблеми;
 • да се учи в стимулираща среда;
 • да се развиват умения за пренос на наученото;
 • да се набляга на придобиването на собствен опит, на създаването на собствен смисъл;
 • да се насърчава креативното мислене;
 1. Предоставяне на възможност за пълноценна социална и личностна реализация чрез изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на ученика;
3.Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
4.Търсене на иновативни пътища за осъвременяване на образователния процес чрез интегриране с помощта на инфирмационните технологии.
Дейности
Финансиране
Срок
1
Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и литература).
Делегиран бюджет
постоянен
2
Ученици, които не владеят добре български език, трябва да получат подкрепа, която включва ресурсите, осигуряващи физическа,социална, интелектуална и емоционална помощ, така че всички ученици да имат равни възможности в училище.
Делегиран бюджет
постоянен
3
Усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на   минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката.
Делегиран бюджет
ежегодно
4
Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
Делегиран бюджет
ежегодно
5
Развиване на естествените заложби на учениците с внимание и разбиране.
Делегиран бюджет
ежегодно
6
Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
Делегиран бюджет
ежегодно
7
Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
Делегиран бюджет и училищно настоятелство
ежегодно
8
Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.
Делегиран бюджет и училищно настоятелство
ежегодно
9
Повишаване интереса и мотивацията за усъвършенстване на писмения и устен изказ на учениците.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
10
Създаване на училищна система за управление на качеството на образователните дейности , която да отчита както традициите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ така и световният опит и да разкрива пред /ръководители, учители, ученици/ възможности за по – висока ефективност на собствената им дейност;
Делегиран бюджет
ежегодно
11
Ефективност на методическите обединения за осъществяване на вътрешно училищен контрол на качеството и усъвършенстване на образователните дейности;
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
12
Използване    на учебни материали  на електронен носител или представени в уеб – пространството.
Делегиран бюджет
ежегодно
Приоритетно направление II
Формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.
 
ЦЕЛИ
 1.Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество
2.Извеждане на граждански аспекти при преподаване на учебния материал по обществените и хуманитарни науки.
3.Поставяне на морални, граждански и екологични акценти при урочната и извънурочната работа по различни учебни предмети.
4.Стимулиране на учителя да бъде компетентен в сферата на демократично гражданство.
5.Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
6.Засилване на усещането у учениците за принадлежност към своето училище и повишаване на мотивацията им за активно участие в училищния и извънучилищния живот;
Дейности
Финансиране
Срок
1
Запознаване на учители и класни ръководители с нови, успешни педагогически практики,ценен чуждестраненен опит, осигуряване на компетентна помощ от експерти;
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
2
Снабдяване с необходимата литература, обогатяване на създадената  банка за съхраняване на добър опит,идеи, презентации и пр.;
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
3
Ефективно здравно и  екологично възпитание, предпазване от рискове, заболявания и зависимости, насочване към здравословен начин на живот, физическа активност, спорт и туризъм;
Делегиран бюджет
ежегодно
4
Формиране на разумна потребителска и финансова култура, спестовност, почит и уважение към труда на хората,съхраняване и естетизиране на учебната среда.
Делегиран бюджет
За всяка календарна година
5
Възпитание в дух на патриотизъм, национално самочувствие и гордост;
Делегиран бюджет
За целия период на стратегията
6
В различните групи в занимания по интереси да се работи за изграждане на личност с подчертано толерантни поведенчески модели, ориентирани към общочовешките ценности в един глобален свят.
Делегиран бюджет
ежегодно
7
Емоционални, запомнящи се чествания на големи европейски,национални и християнски празници, годишнини, отбелязване на традиционния празничен и обреден календар на останалите етнически групи.
Делегиран бюджет, средства по Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“
За всяка учебна година
8
Чрез работата на педагозите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център Амалипе да продължи работата насочена към стимулиране  способностите на учениците за социална реализация в междуетническа среда.
Делегиран бюджет
ежегодно
9
Спазване на заложените основни приниципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”
Делегиран бюджет
За целия период на стратегията
10
Организиране на информационни кампании, презентации, драматизации, представяне на филми, провеждане на кръгли маси, викторини и изложби на здравни теми;
м. февруари – месец на трезвеността
31 май – Световен ден без цигарен дим
21 ноември – Световен ден срещу раковите заболявания
1-ви декември – Международен ден за борба срещу СПИН
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
11
Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
12
Промяна облика на училището в съответствие с новите реалности
Делегиран бюджет и средства от Общината
2020г.-2024г.
 Приоритетно направление III.
Повишаване на качеството и ефективността на педагогическите специалисти и повишаване на тяхната квалификация.
  ЦЕЛИ:
1.Изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности, отговарящи на новите изисквания за качествено образование.
2.Осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и развитие на педагогоическите специалисти.
3.Усвояване на съвременни дидактически и социализиращи технологии, ориентиране към идеята за непрекъснато учене.
5.Търсене на нетрадиционни и иновационни педагогически технологии за ангажиране на конкретния ученик в клас.
6. Педагогоческите специалисти да могат да поемат своите отговорности за формирането на приобщаваща интеркултурна среда.
Дейности
Финансиране
Срок
1
Да се усъвършенства квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него се добавят и плановете на методическите обединения.
Делегиран бюджет
ежегодно
2
Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
Делегиран бюджет
ежегодно
3
Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
Делегиран бюджет
ежегодно
4
Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
5
Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите държавни образователни стандарти.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
6
Усъвършенстване на системата за кариерно развитие на учителите и обвързване на кариерно развитие с нарастване на престижа и възнаграждението на учителите с повече отговорности към образователната институция и педагогическата колегия, към ученици и техните родители.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
7
Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
Делегиран бюджет
ежегодно
8
Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
Делегиран бюджет
ежегодно
9
Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
Делегиран бюджет
годишно
10
Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища с цел обмен на добри педагогически практики.
ЦМЕДТ „ Амалипе“
 целият период на стратегията
Приоритетно направление IV
Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.
ЦEЛИ
 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2.  Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 4. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.
 5. Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство и ангажирането им с училищния живот; ангажиране на родителите в решаване на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане.
 6. Привличане на родителската общност, медиите и гражданите за осигуряване на необходимата подкрепа за промяна на обществените нагласи към училището и учителите и в подкрепа на образователните промени.
Дейности
Финансиране
Срок
1
Грижа и отговорност на класния ръководител да бъде:
•           приобщаване на родителската общност към общоучилищния живот при чествания, празници, екскурзии и други изяви.
•           ангажиране на родителите, при решаване на социални проблеми на учениците и недисциплинирани прояви.
•           индивидуални срещи с родителите на отделни ученици.
•           провеждане на дискусии,лектории и пр. на теми, свързани с проблеми на отделните ученици и училището като общност и възможност за оказване на помощ при решаването им.
•           провеждане на родителски срещи /по график/.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
2
  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
–           за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
–           за спазването на училищната дисциплина;
–           уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
–           интегрирането им в училищната среда;
–           за посещаемостта на учебните часове от учениците;  
–           за отсъствията на ученика от учебни часове; 
–           когато започне процедура за налагане на наказание:  
            консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
Делегиран бюджет
ежегодно
3
Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
4
  Планиране на съвместни дейности с родителите.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
5
Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.
Делегиран бюджет
ежегодно
6
 Активна работа с родителите, които са членове на Обществения съвет.
Делегиран бюджет
ежегодно
7
Взаимодействие с училищното настоятелство.
Делегиран бюджет
ежегодно
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
 • чрез средствата от бюджета на училището
 • чрез кандидатстване по проекти
 • дарения от спонсори
 • собствен труд за осъществяване на вътрешни технически ремонти и естетизиране на помещенията
           
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.
 Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:
 • учебници и учебни помагала;
 • капиталови разходи;
 • спорт;
 • добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
 • добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;
 • средствата по национални програми за развитие на образованието;
 • всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните разходни стандарти.
Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.
Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищният бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.
 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.
За реализирането на Стратегията за развитие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се разработват и приемат допълнителни програми, планове, правилници отнасящи се до конкретните и части.
 СРОК: Стратегията е разработена за четиригодишен период, като в плана за всяка учебна година ще се посочват конкретни срокове за всяка дейност.
                       
             УЧАСТНИЦИ: В нейното реализиране ще участват ученици, учители, родители, Обществен съвет.