Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък
ул. “Комсомолска”№ 2; GSM: 0878799272; Е-mail: oushipka@abv.bg
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
До Иван Желязков
Председател на Обществения съвет
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
гр. Шипка
 
                                                                                             
                                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
В изпълнение на чл. 19, ал. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля за свикване на Обществения съвет на заседание в срок до 10 работни дни при следния следния дневен ред:
  1. Съгласно Заповед РД 09 1671/21.02.2017 г. на министъра на образованието, чл.16, ал.1, т.8 е необходимо да съгласувате избора на учителите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмезно ползване от учениците в I и V клас за учебната 2017/2018 г.
  2. Съгласно Заповед РД -07-233/20.03.2015 г. г. на министъра на образованието, чл.16, ал.1, т.10 е необходимо  да съгласувате дейностите по приема на ученици в първи клас с комисията  назначена със заповед №255/13.02.2017 г. за определяне реда за прием, график на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор.
  3. Съгласно чл.16. ал.1, т.4 е важно Вашето становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.
Информация по точките от дневния ред е публикувана на интернет страницата на училището/oushipka.com/.
Моля за компетентното Ви становище, за да представим информацията в определените срокове.
Директор: …………….
Невена Колева