Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък

ул. “Комсомолска”№ 2; тел.: 0878799272; 0877152752

Е-mail: oushipka@abv.bg

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2021 ГОДИНА

Приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 9 от 10. 09. 2016 год.
СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Въведение.
2.Анализ на състоянието на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и външната среда.
3.SWOT АНАЛИЗ.
4.Визия.
 1. Мисия.
 2. Целеполагане.
7.Водещи принципи.
8.Приоритетни направления и дейности.
9.Дейности за постигане на целите.
 1. Финансово осигуряване.
Въведение
Стратегията  за развитие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Шипка  за периода 2016 – 2020 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия в сферата на образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на личности.
Настоящата стратегия проектира развитието на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Шипка  през следващите години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на дейности в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство.
Директорът и педагогическият екип осъществяват държавната политика, като изпълняват функции и дейности, регламентирани в Закона за предучилищно и училищно образование, Държавните образователни стандарти, Кодекса на труда, Стратегии за развитие на областта и общината.
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Цялостната дейност на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък,  протича съгласно залегналите в годишния план за дейността на училището задачи. Правилното планиране на учебния процес е решаващо условие за осъществяване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение. В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебния процес. Прозрачността на управлението, съчетаване на добрите традиции с новаторство и иновативност са водещите принципи за осъществяване на целите и приоритетите на училищната дейност.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е средищно училище. В училището се обучават  67 ученици ,  разпределени в 6 паралелки. От тях 35 пътуват от селата  Ясеново и Дунавци . За пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт. Въведена е целодневна организация на учебния процес. За заниманията по интереси е осигурен специален кабинет.
Обучават се ученици от различни етнически групи (роми, каракачани и турци), като най-висок е процентът на ромските деца. Важна задача за работещите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е изграждането на междуличностни отношения, основани на принципите за толерантност, взаимопомощ, уважение, грижа за по – слабите. Стремежът на учителския колектив е да помогне на ромските деца да припознаят училището като свое, по-лесно  да се адаптират към изискванията на училищния живот  и да преодолеят своите затруднения.
Грижата за живота и здравето на учениците е първостепенна задача за всички. Осигурен е пропусквателен режим и видеонаблюдение. Подобряването на реда и дисциплината, безопасността на учениците и на общия психо-климат в училище са изключително важни задачи за педагогическия колектив. Сградата на училището се намира в полите на Стара планина и това допълнително допринася за добрите условия на една здравословна жизнена среда.
Учениците спортуват активно във физкултурния салон и  на спортната площадка. Добрите условия за спорт в училището спомагат за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ педагозите, съместно с ресурсен учител работят активно с ученици със СОП.  Част от децата се намират в ДЦ за деца с увреждания град Казанлък. Родителите им избраха да ги запишат в нашето училище, тъй като са уверени в професионализма и отговорността на преподавателите.
Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление.Ученическият парламент съществува от 3 години. Същият развива активна дейност , сплотява учениците и подпомага цялостния учебен процес.
Постигнати бяха успехи по следните направления:
 • добро представяне на учениците от IV клас на НВО в края на учебната година;
 • отлично представяне на учениците от начален етап на състезанията „Аз и буквите“, „Аз и числата“;
 • ефективна вътрешно-училищна квалификационна дейност, в съответствие с годишния план за дейността на училището;
 • работа по проекти и национални програми – „Без свободен час”, Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център  „Амалипе“;
Поддържането на високо качество и ефективност на образователния  процес се реализира  с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и компетентности в съответствие с интересите на учениците.
Педагогическата колегия работи активно за  превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
SWOT АНАЛИЗ 
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
УЧЕНИЦИ
 • Осигуряване на свободен, неограничен и
 • равен достъп до образование.
 • Високи стандарти на предлаганото
 • образование.
 • Целодневно обучение 1- 7 клас.
 • Успешна работа с учениците със СОП.
 • Действащ училищен механизъм срещу агресията.
 • Дългогодишни традиции и резултати в
 • образователната дейност, съобразена със
 • социално-икономическото развитие на
 • региона.
 • Работеща и ефективна вътрешна
 • нормативна уредба.
 • Средище за съхраняване на българската
 • идентичност и активен проводник на
 • историята и културата.
 • Екипност в работата на ръководството и
 • учителите.
 • Допълнителна работа с ученици с намалена успеваемост чрез индивидуални консултации и работа по проект.
 • Активизиране публичните изяви на учениците.
 
 • Намаляващия брой на учениците.
 • Слабата пълняемост на паралелките от I до IV  клас.
 • Сливане на класове в прогимназиален етап.
 • Допускане на голям брой неизвинени отсъствия.
 • Отпадане на ученици от училището.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАДРОВИ РЕСУРСИ
 • Формирани и работещи методически обединения
 • добра професионална подготовка
 • добра екипна работа
 • стремеж към създаване на позитивен психоклимат в училище
 • Квалифициран учителски състав.
 • Въвеждане на система за кариерно развитие на учители
 • Извеждане и обмен на успешни
 • педагогически практики.
 • Добро институционално взаимодействие.
 
 • Липсват специалисти по английски език и начални учители.
 
МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
 • Наличие на съвременна техника, компютърен кабинет, интернет достъп;
 • Осигурени 2 мултимедии и 2 лаптопа за разширяване възможностите за използване на електрони учебници
 • Класните  стаи са с ново обзавеждане.
 • Обзаведена зала за игри и отдих.
 • Ремонтиран физкултурен салон.
 
 • Сериозна необходимост от модернизация на сградния фонд.
 • Училището се отоплява на твърдо гориво – стаите са топли, без коридорите и помощният корпус.
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИНАНСИРАНЕ
 • Финансиране чрез работа по различни проекти.
 • Търсене на възможности за спонсорство и дарителска дейност.
 • Активизиране на съвместни дейности и акции с училищното настоятелство за допълнителен финансов ресурс.
 
 
 
ЗАПЛАХИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Намаляване броят на учениците.
 • Нисък жизнен стандарт на ромското население.
 • Голям брой деца със сериозни обучителни трудности поради слабото владеене на български език.
 • Социална изолация на малцинствата.
 • Недостатъчни финансови ресурси.
 • Ниска заинтересованост  на родителите , което е причина за слаба  мотивация при учениците за учене.
 • Предоставяне на качествено образование.
 • Включване на учителите в различни форми на квалификация.
 • Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.
 • Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.
 • Утвърждаване на традиции и символи на училището.

ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Училището е мястото, където най-пълноценно се осъществява връзката  със семейството и обществената среда.
Важна роля в процеса на обучение и възпитание играе Училището настоятелството (УН). То е партньор и помощник за постигане на образователните и  възпитателните цели. Необходимо е приобщаването на по-голям брой родители към живота и  дейността на училището.
Много добро и ефективно взаимодействие се осъществява с инспекторите от ДПС и отдел „Закрила на детето“.
Въвеждането на нови технологии в работата на преподавателите,  управлението на училището и работата по проекти са положителен елемент от дейността на училището, но това не противодейства на демографските фактори и децата в училище продължават да намаляват.
Необходимо е да се работи в посока по-голяма популяризация на дейността на училището и постиженията на учениците му.
 1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения
 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната училищна дейност
 3. Установяване на по–тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училището
ИЗВОДИ:
 • Педагогическата колегия в училището отговорно отстоява професионалните си ангажименти.
 • За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици.
 • В училището се обучават и деца от различни етноси, по-голяма част са пътуващи от селата, с някои от тях се работи трудно, поради не добро владеене на български език.
 • Липсва заинтересованост и контрол от страна на родителите.
 • Необходимост от връзка със Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението и социалното общуване.
ВИЗИЯ
ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка  да се утвърди като модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище, в което всеки ученик има равен достъп до качествено образование, съответстващо на неговите потребности, потенциал и цели, осигуряващо подкрепяща среда като предпоставка за пълноценна личностна изява.
МИСИЯ
Цялостната дейност на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Шипка  има за цел осъществяване на качествен образователен процес, чрез развиване на индивидуалността на всеки ученик  и уважение към  неговите потребностите и интереси. Стремежът на педагогическият екип е да даде трайни и полезни знания, да изгради свободни и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание.
ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
 1. Равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
2. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 1. Съхраняване на етнокултурното многообразие;
4. Иновативност в педагогическите практики;
5. Качество на образованието;
 1. Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, независимоот управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели и целеви показатели
 2. Законосъобразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със ЗПУО и ДОС.
 3. Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно въздействие на постигнатите резултати.
ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
           Пълноценното реализиране на мисията на училището е възможно само в условията на устойчиво и възходящо развитие,обучение на високо ниво с използване на иновативни технологии и висококвалифицирани и мотивирани преподаватели.
Приоритетно направление I
          Ефективност на учебния процес и гарантиране на качествено образование чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с цел максимално развитие потенциала на всеки ученик – инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите;
ЦЕЛИ:
1.Формиране на умения да се учи конструктивно:
 • да се учи активно;
 • да се решават проблеми;
 • да се учи в стимулираща среда;
 • да се развиват умения за пренос на наученото;
 • да се набляга на придобиването на собствен опит, на създаването на собствен смисъл;
 • да се насърчава креативното мислене;
 1. Предоставяне на възможност за пълноценна социална и личностна реализация чрез изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на ученика;
 2. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
 3. Търсене на иновативни пътища за осъвременяване на образователния процес чрез интегриране с помощта на информационните технологии.
Дейности
Финансиране
Срок
1
Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и литература).
 
Делегиран бюджет
постоянен
2
Ученици, които не владеят добре български език, трябва да получат подкрепа, която включва ресурсите, осигуряващи физическа,социална, интелектуална и емоционална помощ, така че всички ученици да имат равни възможности в училище.
Делегиран бюджет
постоянен
3
Усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на   минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката.
Делегиран бюджет
ежегодно
4
Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специфични образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
Делегиран бюджет
ежегодно
5
Развиване на естествените заложби на учениците с внимание и разбиране.
Делегиран бюджет
2016г.-2020г.
 
6
Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
Делегиран бюджет
ежегодно
7
Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
Делегиран бюджет и училищно настоятелство
ежегодно
8
Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.
Делегиран бюджет и училищно настоятелство
ежегодно
9
Повишаване интереса и мотивацията за усъвършенстване на писмения и устен изказ на учениците.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
10
Създаване на училищна система за управление на качеството на образователните дейности , която да отчита както традициите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ така и световният опит и да разкрива пред /ръководители, учители, ученици/ възможности за по – висока ефективност на собствената им дейност;
Делегиран бюджет
2016г.-2020г.
11
Ефективност на методическите обединения за осъществяване на вътрешно училищен контрол на качеството и усъвършенстване на образователните дейности;
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
12
Използване    на учебни материали  на електронен носител или представени в уеб – пространството.
Делегиран бюджет
ежегодно
Приоритетно направление II
          Формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество.
ЦЕЛИ
 1. Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество
 2. Извеждане на граждански аспекти при преподаване на учебния материал по обществените и хуманитарни науки.
 3. Поставяне на морални, граждански и екологични акценти при урочната и извънурочната работа по различни учебни предмети.
 4. Стимулиране на учителя да бъде компетентен в сферата на демократично гражданство.
 5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 6. Засилване на усещането у учениците за принадлежност към своето училище и повишаване на мотивацията им за активно участие в училищния и извънучилищния живот.
 
Дейности
Финансиране
Срок
1.
Запознаване на учители и класни ръководители с нови, успешни педагогически практики,ценен чуждестраненен опит, осигуряване на компетентна помощ от експерти;
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
2.
Снабдяване с необходимата литература, обогатяване на създадената  банка за съхраняване на добър опит,идеи, презентации и пр.;
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
3.
Ефективно здравно и  екологично възпитание, предпазване от рискове, заболявания и зависимости, насочване към здравословен начин на живот, физическа активност, спорт и туризъм;
Делегиран бюджет
2016г.-2020г.
4.
Формиране на разумна потребителска и финансова култура, спестовност, почит и уважение към труда на хората,съхраняване и естетизиране на учебната среда.
Делегиран бюджет
За всяка календарна година
5.
Възпитание в дух на патриотизъм, национално самочувствие и гордост;
Делегиран бюджет
За целия период на стратегията
6.
В различните групи в занимания по интереси да се работи за изграждане на личност с подчертано толерантни поведенчески модели, ориентирани към общочовешките ценности в един глобален свят.
Делегиран бюджет
ежегодно
7.
Емоционални, запомнящи се чествания на големи европейски,национални и християнски празници, годишнини, отбелязване на традиционния празничен и обреден календар на останалите етнически групи.
Делегиран бюджет, средства по Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“
За всяка учебна година
8.
Чрез работата на педагозите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към център Амалипе да продължи работата насочена към стимулиране  способностите на учениците за социална реализация в междуетническа среда.
Делегиран бюджет
ежегодно
9.
Спазване на заложените основни приниципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”
Делегиран бюджет
За целия период на стратегията
10.
Организиране на информационни кампании, презентации, драматизации, представяне на филми, провеждане на кръгли маси, викторини и изложби на здравни теми;
м. февруари – месец на трезвеността
31 май – Световен ден без цигарен дим
21 ноември – Световен ден срещу раковите заболявания
1-ви декември – Международен ден за борба срещу СПИН
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
11.
Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.
Делегиран бюджет
За всяка учебна година
12.
Промяна облика на училището в съответствие с новите реалности
Делегиран бюджет и средства от Общината
2016г.-2020г.
Приоритетно направление III.
          Повишаване на качеството и ефективността на педагогическите специалисти и повишаване на тяхната квалификация.
  ЦЕЛИ:
 1. Изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности, отговарящи на новите изисквания за качествено образование.
 2. Осигуряване на възможност за кариерно израстване, мотивиране и развитие на педагогоическите специалисти.
 3. Усвояване на съвременни дидактически и социализиращи технологии, ориентиране към идеята за непрекъснато учене.
 4. Търсене на нетрадиционни и иновационни педагогически технологии за ангажиране на конкретния ученик в клас.
 5. Педагогическите специалисти да могат да поемат своите отговорности за формирането на приобщаваща интеркултурна среда.
 
Дейности
Финансиране
Срок
1.
Да се усъвършенства квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него се добавят и плановете на методическите обединения.
Делегиран бюджет
ежегодно
2.
Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
Делегиран бюджет
ежегодно
3.
Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
Делегиран бюджет
ежегодно
4.
Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
5.
Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите държавни образователни стандарти.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
6.
Усъвършенстване на системата за кариерно развитие на учителите и обвързване на кариерно развитие с нарастване на престижа и възнаграждението на учителите с повече отговорности към образователната институция и педагогическата колегия, към ученици и техните родители.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
7.
Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
Делегиран бюджет
ежегодно
8.
Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологии.
Делегиран бюджет
ежегодно
9.
Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
Делегиран бюджет
годишно
10.
Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища с цел обмен на добри педагогически практики.
ЦМЕДТ
„ Амалипе“
 целият период на стратегията
Приоритетно направление  IV
          Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.
 ЦEЛИ:
 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 4. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.
 5. Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство и ангажирането им с училищния живот; ангажиране на родителите в решаване на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане.
 6. Привличане на родителската общност, медиите и гражданите за осигуряване на необходимата подкрепа за промяна на обществените нагласи към училището и учителите и в подкрепа на образователните промени.
 
Дейности
Финансиране
Срок
1.
Грижа и отговорност на класния ръководител да бъде:
•          приобщаване на родителската общност към общоучилищния живот при чествания, празници, екскурзии и други изяви.
•          ангажиране на родителите, при решаване на социални проблеми на учениците и недисциплинирани прояви.
•          индивидуални срещи с родителите на отделни ученици.
•          провеждане на дискусии,лектории и пр. на теми, свързани с проблеми на отделните ученици и училището като общност и възможност за оказване на помощ при решаването им.
•          провеждане на родителски срещи /по график/.
Делегиран бюджет
 целият период на стратегията
2.
  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
–          за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
–          за спазването на училищната дисциплина;
–          уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
–          интегрирането им в училищната среда;
–          за посещаемостта на учебните часове от учениците;
–          за отсъствията на ученика от учебни часове;
–          когато започне процедура за налагане на наказание;
–          консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
Делегиран бюджет
ежегодно
3.
Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
4.
  Планиране на съвместни дейности с родителите.
Делегиран бюджет
Всяка учебна година
5.
Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.
Делегиран бюджет
ежегодно
6.
 Активна работа с родителите, които са членове на Обществения съвет.
Делегиран бюджет
ежегодно
7.
Взаимодействие с училищното настоятелство.
Делегиран бюджет
ежегодно
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
 • чрез средствата от бюджета на училището
 •  чрез средства от училищното настоятелство
 • чрез кандидатстване по проекти
 •  дарения от спонсори
 • собствен труд за осъществяване на вътрешни технически ремонти и естетизиране на помещенията
 • чрез средства на ЦМЕДТ „ Амалипе“
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.
Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във фомулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.
Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:
 • учебници и учебни помагала;
 • капиталови разходи;
 • спорт;
 •  добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
 • добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;
 • средствата по национални програми за развитие на образованието;
 • всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.
Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните разходни стандарти.
Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.
Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
Нашите усилия ще бъдат насочени към:
Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището.
Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищният бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.
Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство.
Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.
          СРОК: Стратегията е разработена за четиригодишен период, като в плана за всяка учебна година ще се посочват конкретни срокове за всяка дейност.
          УЧАСТНИЦИ: В нейното реализиране ще участват ученици, учители, родители, Обществен съвет, Училищно настоятелство,представители на местната власт.