Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък
ул. “Комсомолска”№ 2;GSM: 0878799272;Е-mail oushipka@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 142 /02.12.2019 г.

 На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл.31, ал.1,т.3 от Наредба  №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Поименният състав на членовете на Обществения съвет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Шипка , въз основа на Протокол № 2 /29.11. 2019 г. от проведеното събрание на родителите Заповед №1829/27.11.2019 г. на кмета на Община Казанлък относно определяне на представители на Община Казанлък в обществените съвети на общинските училища и детски градини.   ,както следва:
ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
  1. Румяна Сандалова – старши експерт „Образование“, представител на община Казанлък
  2. Стоян Иванов – председател
  3. Петя Караниколова – секретар
  4. Пепа Колева – член
  5. Събка Митева – член
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Габриела Попова – старши експерт „Закрила на детето“, представител на община Казанлък
Ангелина Атанасова – родител
Севда Овчарова – родител
Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Обществения съвет.
            Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.
                                   ДИРЕКТОР:…………………………….
                        Невена Колева