Основно училище “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, общ. Казанлък
ул. “Комсомолска”№ 2; GSM: 0878799272
Е-mail: oushipka@abv.bg
 
                                                           Утвърждавам:
                                                    Директор:
                                                                                              (Невена Колева)
 

 УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ

 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 ГР. ШИПКА

ЗА УЧЕБНАТА  2016/2017 ГОДИНА

 
Приета на Заседание на ПС №1 от 15.09.2016 г.
 
 1. Въведение:
Предвид ролята на ИКТ в информационното общество училището трябва да създава условия  за формиране на функционална компютърна грамотност за всички, завършващи основно  образование.  Обучението по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и тяхното използване в училище трябва не само да подпомага постигането на специфични образователни цели, но и да съдейства за повишаване качеството на обучението и образованието като цяло. ИКТ трябва да се интегрират в различните училищни дейности и форми.  В информационното общество знанието е стратегически ресурс, а ученето – стратегически процес. Всеки индивид, за да поддържа високо равнището на своята квалификация, ще се нуждае от учене през целия живот, важна роля в което играят ИКТ.
          2. Цели на обучението по ИКТ
2.1.  Учениците трябва да придобият общи познания и добро владеене на компютърна техника и информационни технологии, като основа за тяхното пълноценно развитие като личности, живеещи в динамична социална среда с огромен поток от информация и като подготовка за техните бъдещи роли в обществото и в частност за ролята им на добре информирани и информиращи се граждани.
2.2. Обучението по ИКТ трябва да подпомага формирането на познавателни умения, умения за решаване на проблеми, включително и нестандартни, за ученици с по-високи интереси и способности, структурно и алгоритмично мислене и точно изразяване, умения да се търси и организира информация – да се натрупва, да се обменя, да се споделя.
2.3.  Умения, способности и капацитет за самостоятелно учене през целия живот.
2.4. Увереност в собствените сили и способности по отношение на ИКТ, способност и умения за сътрудничество и за работа в екип.
          3. Задачи на обучението по ИКТ
3.1. Подобряване организацията на обучението, чрез използването на информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение.
3.2. Използване на нови, по-ефективни методи и средства за преподаване и учене.
3.3. Да се осигури по-добро разбиране и усвояване на учебното съдържание, отколкото с традиционните методи и средства.
3.4. Да се създаде структурирана учебна среда за едновременно обучение на голям брой ученици, както и за индивидуално обучение.
3.5. Да се създадат условия за изследователска работа, които да подпомагат творческото развитие на учениците.
3.6. Да се създадат условия в подходящи случаи учениците да използват ИКТ за решаване на проблеми от други учебни предмети.
          4.  Дейности
4.1.              Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
4.2.              Връзка с Интернет – навсякъде в училището.
4.3.              Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
4.4.       Развитие на видео маркетинг (публикуване на видео материали от реализираното в училището в интернет пространството).
4.5.            За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в сайта на училището.
4.6.              Използване на електронни фактури.
4.7.              Използване на електронен подпис.
4.8.              Внасяне на осигуровки в НАП.
4.9.              Електронно банкиране.
4.10.           Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
4.11.           Поддържане на училищния интернет сайт.
4.12.           Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни ръководители, възпитатели и персонал, и изработване на електронно лично досие.
4.13.           Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола. Стандартизиратне процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в учебното.
4.14.           Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на училището чрез:
 • изпращане на електронна поща;
 • осъществане на обратна връзка;
 • изразявана на мнение;
 • написване на коментар;
 • попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование, т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.
 1. 15. Повишаване имиджа на училището чрез различини е-инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
 2. 4. 16. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:
 • по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);
 • въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности; засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти;
 • разширяване на социалното присъствие на училището, чрез разгръщане на неговата виртуална среда;
 • интегриране в рамките на виртуалната среда на училищната организация на различните групи, форуми, видеоблогове на ученици, учители, възпитаници на училището.
4.17. Реализиране на управленски действия насочени към:
 • обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;
 • провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, E-mail (разговори и консултиране на родители в онлайн и офлаийн режим с представители на ръководството на училището, класни ръководители и учители);
 • създаване на специализиран форум за родители (на сайта на училището) – в него могат да се обсъждат проблеми, свързани с училищния живот на децата между самите родители, училищното ръководство и родителите;
 • използване на възможностите на съвременните социални мрежи в интернет (Facebook например) – създаване на групи на училището, съответната паралелка и учители, групи на родителите с определени интереси и проблеми и др.;
На този етап не се предвижда въвеждане на електронен дневник, чрез които родителите могат да постоянно да следят успеха на децата си в процеса на обучение.
 1. 18. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището.
Основни елементи:
– електронни документи и електронен документооборот;
– е-информация за учениците, включително и здравен статус;
– електронни архиви;
–  училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;
– продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;
– пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).
4.19. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.), като училище:
 • свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;
 • обхванато от електронна платформа за е-обучение;
 • внедрило безхартиен документооборот;
 • с внедрена цялостна информационно-управленска система;
 • използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;
 • използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;
 • използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;
 • използващо лицензиран софтуер — операционни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен софтуер, специализиран софтуер и др.;
 • максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;
 • провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;
 • редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и подготовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;
 • създаващо и споделящо добри педагогически практики с ИКТ средства (внедряване на ИКТ в класната стая като част от процеса);
 • осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възможност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средства за обучение, да споделят педагогически опит.
5. Финансиране
Прилагането на националната стратегия по ИКТ за ОУ“св. св. Кирил и Методий“ изисква финансови средства за:
 • набавянето на подходяща техника;
 • осигуряването на регулярен и надежден сервиз и снабдяване с консумативни материали;
 • лицензиране на необходимите програмни продукти;
 • квалификацията на педагогическите кадри;
 • информация и публичност.
Само част от тези средства биха могли да бъдат осигурени от бюджета на училището. За целта е необходимо да се потърсят други източници. Такива биха могли да бъдат:
 • работа по проекти
 • дарители
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ефективното използване на ИКТ предполага, че:
– съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;
– повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, мотивацията на обучаващите се;
– решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.